LNG nhỏ

  • Mini LNG

    LNG nhỏ

    Nó phù hợp cho việc sử dụng các tầng khí nhỏ, khí đá phiến, khí đốt, khí mêtan, khí sinh học và các giếng khí đốt tự nhiên lẻ tẻ. Chúng cần một thiết bị hóa lỏng khí tự nhiên loại lắp trượt cao. Nó có ưu điểm là đầu tư nhỏ, giá thành rẻ, dễ lắp đặt, dễ chuyển nhượng, chiếm ít đất và thu hồi chi phí nhanh.