Trượt kết tinh bay hơi

  • Evaporation crystallization skid

    Trượt kết tinh bay hơi

    Ứng dụng của quá trình trượt kết tinh bay hơi trong xử lý nước thải của nhà máy lọc khí thiên nhiên cần được phân tích kết hợp với giản đồ pha của Na2SO4-NaCl-H2O. Kết tinh bay hơi không chỉ là quá trình tách muối và nước, mà còn có thể kết hợp các đặc tính hòa tan của từng muối vô cơ để tách muối vô cơ một cách hiệu quả theo từng bước trong hệ thống kết tinh bay hơi.